samairan
06 شهریور 1401 - 15:47

کرایه ماشین در سفر اربعین برای هر نفر چقدر تمام می‌شود؟

سفر اربعین رایگان نیست و نباید انتظار داشت همه هزینه‌ها در عراق نیز رایگان ارائه شود. یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها در سفر اربعین کرایه ماشین‌ است که در این گزارش کرایه‌های ماشین پس از ورود به خاک عراق را بررسی کردیم. خبرگزاری فارس ـ گروه حج و زیارت ـ مریم سادات آجودانی: سفر اربعین به عنوان یکی از خاطره‌انگیزترین سفرهای زیارتی است و میلیون‌ها عاشق امام حسین علیه‌السلام از کشورهای مختلف در این ایام به عراق مشرف شده و در مسیرهای منتهی به کربلا گام برمی‌دارند. خبرگزاری فارس ـ گروه حج و زیارت ـ مریم سادات آجودانی:اربعینبا توجه به اینکه در مسیر زائران اربعین خدمات مختلفی از اسکان و تغذیه تا تعمیر وسایل مورد نیاز زائران ارائه می‌شود، این سفر به عنوان سفری ارزان شناخته می‌شود. اما باید به این نکته اشاره داشت که سفر اربعین، رایگان نیست و مردم عراق هم مکلف نیستند که همه خدمات را به صورت رایگان به زائران ارائه دهند. به صورتمرز فاصله تا کربلا فاصله تا نجف تعداد گیت‌های خروجی کرایه تا کربلا کرایه تا نجف مهران ۲۷۹ کیلومتر ۳۰۳ کیلومتر ۶۰ ون یا اتوبوس: ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار خسروی ۳۱۵ کیلومتر ۳۸۰ کیلومتر ۵۸ ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار اتوبوس یا ون: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار شلمچه ۵۴۹ کیلومتر ۴۶۰ کیلومتر ۴۸ ون یا اتوبوس: ۱۸ تا ۲۲ هزار دینار سواری: ۲۸ تا ۳۲ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۲ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار چذابه ۴۶۰ کیلومتر ۳۹۰ کیلومتر ۲۸ ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار سواری: ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۰ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارمرز فاصله تا کربلا فاصله تا نجف تعداد گیت‌های خروجی کرایه تا کربلا کرایه تا نجف مهران ۲۷۹ کیلومتر ۳۰۳ کیلومتر ۶۰ ون یا اتوبوس: ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار خسروی ۳۱۵ کیلومتر ۳۸۰ کیلومتر ۵۸ ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار اتوبوس یا ون: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار شلمچه ۵۴۹ کیلومتر ۴۶۰ کیلومتر ۴۸ ون یا اتوبوس: ۱۸ تا ۲۲ هزار دینار سواری: ۲۸ تا ۳۲ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۲ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار چذابه ۴۶۰ کیلومتر ۳۹۰ کیلومتر ۲۸ ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار سواری: ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۰ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارمرز فاصله تا کربلا فاصله تا نجف تعداد گیت‌های خروجی کرایه تا کربلا کرایه تا نجفمرزمرزفاصله تا کربلافاصله تا کربلافاصله تا نجففاصله تا نجفتعداد گیت‌های خروجیتعداد گیت‌های خروجیکرایه تا کربلاکرایه تا کربلاکرایه تا نجفکرایه تا نجفمهران ۲۷۹ کیلومتر ۳۰۳ کیلومتر ۶۰ ون یا اتوبوس: ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارمهرانمهران۲۷۹ کیلومتر۳۰۳ کیلومتر۶۰ون یا اتوبوس: ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۵ هزار دینار سواری:ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۵ هزار دینار سواری:خسروی ۳۱۵ کیلومتر ۳۸۰ کیلومتر ۵۸ ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینار اتوبوس یا ون: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارخسرویخسروی۳۱۵ کیلومتر۳۸۰ کیلومتر۵۸ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۵ هزار دینار سواریاتوبوس یا ون: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دیناراتوبوس یا ون: ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار اتوبوس یا ون:سواری: ۲۵ هزار دینار سواری:شلمچه ۵۴۹ کیلومتر ۴۶۰ کیلومتر ۴۸ ون یا اتوبوس: ۱۸ تا ۲۲ هزار دینار سواری: ۲۸ تا ۳۲ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۲ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارشلمچهشلمچه۵۴۹ کیلومتر۴۶۰ کیلومتر۴۸ون یا اتوبوس: ۱۸ تا ۲۲ هزار دینار سواری: ۲۸ تا ۳۲ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۸ تا ۲۲ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۸ تا ۳۲ هزار دینار سواری:ون یا اتوبوس: ۱۲ تا ۱۵ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۲ تا ۱۵ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۵ هزار دینار سواری:چذابه ۴۶۰ کیلومتر ۳۹۰ کیلومتر ۲۸ ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار سواری: ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار ون یا اتوبوس: ۱۰ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارچذابهچذابه۴۶۰ کیلومتر۳۹۰ کیلومتر۲۸ون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار سواری: ۲۵ تا ۳۰ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار سواری:ون یا اتوبوس: ۱۰ تا ۱۸ هزار دینار سواری: ۲۵ هزار دینارون یا اتوبوس: ۱۰ تا ۱۸ هزار دینار ون یا اتوبوس:سواری: ۲۵ هزار دینار سوارییکی از مهم‌ترین هزینه‌ها که در سفر اربعین مورد توجه قرار دارد، کرایه حمل و نقل زائران است که این کرایه‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز و ارزش پول ملی، برای ایرانیان تاحدودی بالا رفته است. در حالی که در عراق کرایه تاکسی‌ها افزایش چندانی نداشته‌اند. اکنون هر ۱۰۰۰ دینار عراقی ۲۱ هزار تومان است. ترینامسال ۶ مرز خروجی برای زیارت اربعین پیش‌بینی شده است؛ به طوری که مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، تمرچین و باشماق آماده تردد زائران اربعین است. بیشتر مردم در سال‌های گذشته مرز مهران و شلمچه را به عنوان مرز خروجی انتخاب می‌کردند که امسال با بازگشایی مرز خسروی و ایجاد ظرفیت‌های مناسب، این مرز نیز به عنوان یکی از مرزهای پرتردد خواهد بود. تمرچینچهار مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چذابه امسال به عنوان مرزهای اصلی برای تردد زائران هستند که در ادامه به بررسی کرایه‌ها پس از ورود به خاک عراق  واز این مرزها تا شهرهای زیارتی عراق و مبالغی که زائران برای سفر به هر کدام از شهرهای زیارتی باید به همراه داشته باشند، می‌پردازیم: مرز مهران مرز مهرانمرز مهرانمرز مهران نزدیک‌ترین مرز به نجف و کربلا است و از مرز مهران تا نجف ۳۰۳ و تا کربلا ۲۷۹ کیلومتر است. امسال در مرز مهران ۶۰ گیت برای تردد زائران پیش‌بینی شده است. ترینپس از ورود به مرز مهران، خودروهای شخصی، ون و اتوبوس‌هایی در مرز مستقر هستند که برخی از آن‌ها زائران را تا اولین شهر مرزی می‌رسانند و برخی دیگر عازم شهرهای زیارتی عراق می‌شوند. اما با توجه به اینکه زائران در ایام پیاده‌روی اربعین بیشتر مسیر نجف تا کربلا را طی می‌کنند، بیشتر ماشین‌ها هم به مقصد نجف می‌روند. البته برخی از ماشین‌های موجود در مرز مهران به بدره یا کوت رفته و از آنجا مجدد زائران باید به شهر مورد نظر بروند. مسیر نجف تا کربلابا این وجود، هزینه کرایه ون یا اتوبوس از مرز مهران به نجف ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار (۱۰۵ تا ۳۷۸ هزار تومان) است که اگر این مسیر را با سواری طی کنید، به ۲۵ هزار دینار (۵۲۵ هزار تومان) افزایش می‌یابد. همچنین کرایه ون یا اتوبوس از مرز مهران به کاظمین ۱۰ تا ۱۵ هزار دینار (۲۱۰ تا ۳۱۵ هزار تومان) و با سواری ۲۰ هزار دینار (۴۲۰ هزار تومان) است. کرایه‌ها از مرز مهران به کربلا نیز با ون ۱۵ هزار دینار (۳۱۵ هزار تومان)، اتوبوس ۱۳ هزار دینار (۲۷۳ هزار تومان) و با سواری ۲۵ هزار دینار ۵۲۵ هزار تومان) است. برخی هم که پس از ورود به خاک عراق قصد تشرف به سامرا را دارند که کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار (۵۲۵ تا ۶۳۰ هزار تومان) و اتوبوس‌ها بین ۱۸ تا ۲۰ هزار دینار (۳۷۸ تا ۴۲۰ هزار تومان) است. مرز خسروی مرز خسرویمرز خسروی در استان کرمانشاه امسال به جمع مرزهای خروجی برای زائران اربعین اضافه شده است. از این مرز تا نجف ۳۸۰ و تا کربلا ۳۱۵ کیلومتر است. کرایه ون یا اتوبوس زائران از مرز خسروی تا کربلا ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار (۳۱۵ تا ۳۵۷ هزار تومان) و با سواری ۲۰ تا ۲۵ هزار دینار (۴۲۰ تا ۵۲۵ هزار تومان) است. کرایه‌ها از این مرز تا نجف نیز با ون یا اتوبوس ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار (۳۱۵ تا ۳۷۸ هزار تومان) و با سواری ۲۵ هزار دینار (۵۲۵ هزار تومان) است. از مرز خسروی به کاظمین هم کرایه ون و اتوبوس ۱۰ تا ۱۵ هزار دینار (۲۱۰ تا ۳۱۵ هزار تومان) و با سوار ۲۰ تا ۲۵ هزار دینار (۴۲۰ تا ۵۲۵ هزار تومان) است. مرز شلمچه مرز شلمچهیکی دیگر از مرزهای پرتردد که البته نه تنها زائران ایرانی، بلکه زائران خارجی هم باید از آن عبور کنند، مرز شلمچه در استان خوزستان است. از مرز شلمچه تا کربلا ۵۴۹ و تا نجف ۴۶۰ کیلومتر است و زائرانی که از مرز شلمچه وارد عراق می‌شوند، برای رفتن به نجف با اتوبوس یا ون بین ۱۲ تا ۱۵ هزار دینار (۲۵۲ تا ۳۱۵ هزار تومان) و با سواری ۲۵ هزار دینار (۵۲۵ هزار تومان) باید بپردازند. همچنین کرایه ون یا اتوبوس از مرز شلمچه تا کربلا بین ۱۸ تا ۲۲ هزار دینار (۳۷۸ تا ۴۶۲ هزار تومان) و با سواری ۲۸ تا ۳۲ هزار دینار (۵۸۸ تا ۶۷۲ هزار تومان) است. مرز چذابه مرز چذابهمرز چذابه در استان خوزستان نیز از دیگر مرزهای خروجی زائران به شمار می‌رود که از این مرز تا کربلا ۴۶۰ کیلومتر و تا نجف ۳۹۰ کیلومتر است. کرایه ون برای زائرانی که از مرز چذابه به نجف مشرف می‌شوند، ۱۸ هزار دینار (۳۷۸ هزار تومان)، اتوبوس ۱۰ هزار دینار (۲۱۰ هزار تومان) و با سواری ۲۵ هزار دینار (۵۲۵ هزار تومان) است. همچنین از این مرز به کربلا با اتوبوس یا ون ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار (۳۱۵ تا ۴۲۰ هزار تومان) و با سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار (۵۲۵ تا ۶۳۰ هزار تومان) است. البته برخی از ماشین‌ها هم فقط تا العماره می‌روند که کرایه آن هم ۷ هزار دینار (۱۵۴ هزار تومان) است و زائران باید از العماره به شهر مورد نظر مشرف شوند. العمارهالعمارهفرودگاه نجف فرودگاه نجفامسال برخی از زائران یعنی حدود پنج درصد از طریق هوایی عازم زیارت اربعین می‌شوند که بر اساس تصمیم ستاد اربعین، هزینه بلیت پرواز از ۲۰ تا ۳۰ شهریورماه برای رفت و برگشت به عراق ۶ میلیون تومان است و پیش فروش بلیت‌های پرواز اربعین با قیمت مصوب از ۱۲ شهریورماه آغاز می‌شود. بر همین اساس، زائرانی که به صورت هوایی عازم عراق می‌شوند نیز باید مبالغی را به عنوان کرایه تا شهرهای مختلف در نظر بگیرند. البته زائران بهتر است توجه داشته باشند که کرایه‌ها در داخل منطقه فرودگاهی بیشتر است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم برای تردد و رفتن به شهرهای زیارتی فاصله کوتاهی را طی کرده و خارج از فرودگاه ماشین بگیرند. چرا که کرایه سواری تا کربلا از داخل منطقه فرودگاهی ۴۰ هزار دینار (۸۴۰ هزار تومان) و بیرون از آن ۲۰ هزار دینار (۴۲۰ هزار تومان) است. همین مبلغ برای رفتن به اطراف حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام از داخل فرودگاه ۸ هزار دینار (۱۶۸ هزار تومان) و خارج از آن ۳ تا ۴ هزار دینار (۶۳ تا ۸۴ هزار تومان) است. امیرالمؤمنینماشین‌های عتبه حسینیه به مقصدهای مختلف همراه با هزینه‌های آن ماشین‌های عتبه حسینیه به مقصدهای مختلف همراه با هزینه‌های آناختصاص ۱۰۰ دلار به زائران اربعین اختصاص ۱۰۰ دلار به زائران اربعیناختصاص ۱۰۰ دلار به زائران اربعینزائران برای سفر اربعین باید بر اساس هزینه‌هایی که در نظر دارند، دلار یا دینار به همراه داشته باشند. همچنین با حمایت دولت از زائران اربعین، امسال به هر زائر ۱۰۰ دلار زیارتی به نرخ دلار متشکل تخصیص پیدا می‌کند که به زائران توصیه می‌شود قبل از سفر حتما دینار یا دلار تهیه کنند. همچنین در صورتی که زائران قصد تشرف به شهرهای زیارتی عراق را دارند، بهترین گزینه برای داشتن سفری ایمن و مطمئن، سفر با وسایل حمل و نقل عمومی عتبه امام حسین علیه‌السلام است که زائران می‌توانند پشت حرم سیدالشهدا علیه‌السلام، ابتدای خیابان باب السدره به مقصدهای مختلف بلیت تهیه کنند. اتوبوس‌های عتبه حسینی به مرز مهران و گاهی شلمچه نیز هر روز ماشین دارد و زائران برای بازگشت به کشور هم می‌توانند از این طریق اقدام کنند. السدرهبه گزارش فارس، امسال بیش از پنج میلیون ایرانی به زیارت اربعین مشرف می‌شوند که در مرزهای مختلف از ۱۶ شهریورماه خدمات مختلفی به منظور رفاه زائران پیش‌بینی شده است. میلیونانتهای پیام/ ت 1 انتهای
منبع: فارس
شناسه خبر: 673626